Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is in ieders belang. Het gesprek daarover vindt voor een belangrijk deel plaats in onze integrale adviescommissies.

De commissie wordt gevormd door minimaal drie leden met deskundigheid op het gebied van architectuur, stedenbouw en restauratie en een onafhankelijk voorzitter.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit is lid/secretaris van de commissie en tevens het vaste aanspreekpunt. De adviseur handelt in de meeste gevallen zelf plannen af, onder mandaat van de commissie. Ook voert de adviseur (voor-)overleg met initiatiefnemers, architecten en de gemeente. Als het ruimtelijk belang van een project groter is (meer openbare ligging,  ingrijpend in relatie tot cultuurhistorische waarden, ontwerpen die meer discussie kunnen oproepen) wordt het plan ter advisering aan de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) voorgelegd. De vergaderingen van de CRK vinden iedere twee weken plaats.

Integraal

De CRK brengt integrale adviezen uit binnen de  kaders van het welstands- en monumentenbeleid dat de gemeenten zelf hebben vastgesteld. Er wordt een grote diversiteit aan plannen voorgelegd; elk advies is maatwerk. De samenstelling van de commissie kan worden aangepast al naar gelang de benodigde deskundigheid die voor de beoordeling gewenst is. Wij stimuleren de deelname van burgerleden uit de betreffende gemeente. Zij zorgen voor extra lokale kennis, deskundigheid en affiniteit met de context.

Onafhankelijk, Openbaar, Oplossingsgericht

De architectleden, deskundigen en voorzitters vervullen in de commissie een onafhankelijke adviesrol. De technisch voorzitter is iemand met ervaring in het openbaar bestuur (meestal heeft hij/zij als wethouder of burgemeester bestuurlijke ervaring in een gemeente buiten het betreffende rayon).

De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Onze adviezen zijn erop gericht om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de juiste route is naar een succesvol plan met kwaliteit. Hierover kunnen de initiatiefnemers vooroverleg of tussentijds overleg voeren met onze adviseur bij de betreffende gemeente. Vanwege de korte beslistermijnen die de gemeente bij een omgevingsvergunning dient te hanteren zijn wij er een groot voorstander van om – zeker bij wat grootschaliger projecten – het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden in vooroverleg te laten plaatsvinden.

De mogelijkheden om vooroverleg te hebben, verschillen per gemeente. Voor informatie over de mogelijkheden tot vooroverleg verwijzen we naar uw gemeente.