Monumentenadvies gemeenten

Om als gemeente wettelijk gezien het bevoegd gezag te kunnen zijn ten aanzien van de vergunningverlening bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten dient zij een  “onafhankelijke commissie van deskundigen” te hebben aan wie zij advies vraagt. MooiSticht organiseert voor veel gemeenten in ons werkgebied de gemeentelijke monumentencommissie of erfgoedcommissie.

Bij adviesaanvragen in dit kader worden bij de advisering de monumentale waarden en aspecten als uitgangspunt genomen. Dit geldt bij monumentenpanden zowel voor het exterieur, als ook voor het interieur! De vraag die de commissie zich stelt is steeds “Worden de monumentale aspecten geschaad met de voorgestelde ingreep of niet?”. De omschrijving in het Rijks Monumentenregister betreft slechts een aanduiding en geeft niet aan wat wel of niet van belang is bij het monument. Bij rijksmonumenten is het gehele pand beschermd, binnen en buiten. Bij gemeentelijke monumenten dient de redengevende beschrijving van het monument met de waardestelling als informatiebron om te achterhalen wat de monumentale waarden zijn.

Als u meer wilt weten over waar de commissie naar kijkt, dan wordt het boekje “10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten” van harte aanbevolen. Klik hier om dit vanuit de website van STAMU te downloaden.

Wij werken bij MooiSticht met geïntegreerde commissies ruimtelijke kwaliteit. Dat houdt in dat altijd een afgewogen integraal advies wordt gegeven. Een gemeente die ons als haar erfgoedcommissie heeft aangewezen kan aanvragen voor advies aan ons opsturen, die dan door de commissie (of bij kleine plannen, onder mandaat van de commissie) worden behandeld.

Ook zijn wij er voor de algemene vragen van gemeenten over monumenten, bijvoorbeeld over beleid, of over wettelijke zaken, of over ruimtelijke ontwikkelingen in beschermde gezichten of in gebieden waar zich monumenten of karakteristieke gebouwen bevinden.