Stads- of dorpsbouwmeester

In de Woningwet wordt de mogelijkheid geboden om in plaats van een welstandscommissie een stadsbouwmeester te benoemen. MooiSticht biedt u deze mogelijkheid aan. De stads- of dorpsbouwmeester is een door de raad benoemde onafhankelijk adviseur die B&W kan adviseren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Bij een stadsbouwmeester komt het mandaat, sterker dan nu het geval is, bij de ene adviseur te liggen. Hij/zij adviseert, begeleidt en organiseert vooroverleg, enz. Om integrale advisering te borgen kan een stads- of dorpsbouwmeester als lid worden benoemd van de gemeentelijke monumentencommissie. De adviseur heeft ruime ervaring als architect en is goed op de hoogte van de wettelijke grondslag van welstandsadvisering. De stadsbouwmeester kan met de betreffende gemeente een ambtelijk mandaat afspreken.