Ontwikkeling en advies

Steeds meer worden de adviseurs van MooiSticht ingeschakeld aan het begin van een ruimtelijke ontwikkeling of een bouwproject. Meestal gaat het hierbij om het vervullen van de onafhankelijke adviesrol in de verkennende fase of als begeleider bij plannen.

Projectgericht adviseren

Projectgericht adviseren heeft alles met het proces te maken. Plannen worden tegenwoordig niet meer gemaakt op basis van vastgesteld beleid. Steeds meer gaat het om initiatieven van onderaf, waarbij de rol van de gemeente verandert van een toetsende naar een begeleidende rol. In die begeleidende rol kunnen de onafhankelijke adviseurs van MooiSticht de waarden en kansen voor alle partijen in beeld brengen, waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, een goed leefmilieu of cultuurhistorische waarden.

Onze adviseurs kunnen ingeschakeld worden bij plannen rondom herbestemming, duurzaamheid, het opstellen van een beeldkwaliteitsplan of nota ruimtelijke kwaliteit. Ook kunnen we adviezen uitbrengen in het kader van ervenconsulentschap, het begeleiden en adviseren over buitenplaatsen en landgoederen, het organiseren van een kwaliteitsteam of de inschakeling van een adviseur stedenbouw.