Nieuws

Nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein van start

Gemeente Nieuwegein heeft een nieuwe adviescommissie: Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over ruimtelijke kwaliteit bij vergunningaanvragen, gebiedsontwikkelingen en nieuw ruimtelijk beleid. Op 20 juli is hiervoor de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht getekend. Nieuwegein is hiermee voorbereid op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

Vervanging bestaande commissies
De adviescommissie omgevingskwaliteit is een samenvoeging van de Monumentencommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die beide zijn opgeheven. Voortaan behandelt één commissie alle adviesaanvragen. De wens voor een meer integrale adviescommissie met diverse disciplines bestond al langer. De Omgevingswet heeft het proces versneld. Onder de Omgevingswet is het verplicht om één adviescommissie te hebben.

Nieuwe leden benoemd
Stichting MooiSticht faciliteert de adviescommissie omgevingskwaliteit. Omdat de taken van MooiSticht uitgebreid zijn met de advisering op het gebied van erfgoed, is de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht aangepast. De ondertekening van de nieuwe overeenkomst vond plaats op 20 juli 2022 door burgemeester Frans Backhuijs en directeur van MooiSticht, Anthony Tom. De commissie omgevingskwaliteit wordt voorgezeten door Wil Kosterman, wethouder in Wijk bij Duurstede, en bestaat daarnaast uit 6 leden. Dat zijn de leden die al zitting hadden in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, aangevuld met twee nieuwe leden die volop kennis hebben van de jonge en oude historie van de stad. De zogenaamde ‘lokale experts’. Anthony Tom is naast lid ook secretaris van de commissie.

Vergaderschema
De commissie omgevingskwaliteit vergadert elke twee weken op woensdagochtend. Het vergaderschema en de agenda worden openbaar gemaakt op de website van MooiSticht, www.mooisticht.nl

Anthony Tom in gesprek met raadsleden over de grote uitdagingen van deze tijd op ruimtelijk gebied

Vanuit MooiSticht zetten wij ons sinds jaar en dag met liefde en betrokkenheid in voor de kwaliteit van de leefomgeving in Midden Nederland. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen heel belangrijk is vanuit zowel sociaal, cultureel, economisch als ecologisch oogpunt.

Link naar de film: youtu.be/fPxB75T8IrA

Samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (en onze zusterorganisaties) hebben wij de film Duurzaam, Mooi Nederland gemaakt. Een korte film met inspirerende tips en voorbeelden waarin schoonheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Veel voorkomende thema’s als woningbouw, leefbaarheid, duurzaam bouwen en de impact van de energietransitie op het landschap komen aan bod. De film dient als inspiratiebron voor (nieuwe) raadsleden om de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Ook kunnen betrokkenen en gemeenten zelf aan de slag en bouwen aan een duurzaam en mooi Nederland.

Uiteraard is de film te kort om alles te kunnen zeggen over een duurzaam, mooi Nederland. Heeft u vragen of wilt u verder praten, neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Anthony Tom
e-mail: a.tom@mooisticht.nl

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!