Actueel

MooiSticht en de Omgevingswet

de modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie

In februari hebben de aangesloten gemeenten een startdocument voor de invoering van de gemeentelijke adviescommissie ontvangen. Deze ging uit van 1 januari 2021 als invoeringsdatum van de Omgevingswet. Bij het startdocument is toen de ‘Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit’ van de VNG gevoegd. In vervolg op dit startdocument hebben we toen een modelverordening toegezegd. Nadien werd bekend dat de Omgevingswet een jaar later, per 1 januari 2022, in werking zou treden. Onlangs heeft de VNG alle gemeenten op de hoogte gesteld van de Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie. Deze modelverordening is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

In het komende jaar moet de gemeenteraad over een aantal zaken rondom de Omgevingswet besluiten nemen, één daarvan is het instellen van de gemeentelijke adviescommissie. MooiSticht wil graag helpen om de advisering ook na 2021 goed vorm te geven. Het conceptmodel van de VNG kan daarbij als basis functioneren.

Tijdens de contacten met gemeenten is duidelijk geworden dat de meesten daarvan kiezen voor het omvormen van de bestaande commissie ruimtelijke kwaliteit naar de gemeentelijke adviescommissie conform de Omgevingswet. MooiSticht organiseert voor de meeste aangesloten gemeenten op dit moment al een geïntegreerde commissie. Mede hierdoor kan de omzetting naar de nieuwe gemeentelijke adviescommissie eenvoudig worden gerealiseerd.

MooiSticht heeft op basis van de modelverordening van de VNG een eigen model opgesteld. Deze is afgestemd met het steunpunt archeologie en monumenten Utrecht, STAMU. Het model dat we voorstellen betekent in hoofdlijnen dat de huidige inrichting en werkwijze van de commissie wordt geactualiseerd naar de werking van de Omgevingswet. Het vormt een basis voor gesprek om te bezien hoe de adviescommissie voor uw gemeente het beste kan worden georganiseerd en hoe maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden, afgestemd op het beleid en de ambities van iedere gemeente.

De Omgevingswet biedt ook de gelegenheid om de commissie opnieuw in te richten. In dat geval is er sprake van een herijking en zal de discussie breder worden gevoerd. MooiSticht denkt graag mee.

Hebt u naar aanleiding hiervan vragen of bent u geïnteresseerd in de MooiSticht-verordening, neem dan contact op met ondergetekende of 030-6569000.

Bunnik, november 2020
Ir. A. Tom, directeur-bestuurder

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!