Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is in ieders belang. Het gesprek daarover vindt voor in eerste instantie plaats met de adviseur ruimtelijke kwaliteit. Een bredere discussie kan vervolgens plaatsvinden in onze integrale adviescommissies.

De commissie wordt gevormd door minimaal drie leden met deskundigheid op het gebied van architectuur, stedenbouw en restauratie en een onafhankelijk voorzitter. Minimaal twee leden zijn deskundig op het gebied van cultuurhistorie.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit is lid/secretaris van de commissie en tevens het vaste aanspreekpunt. De adviseur handelt in de meeste gevallen zelf de plannen af, onder mandaat van de commissie. Ook voert de adviseur (voor-)overleg met initiatiefnemers, architecten en de gemeente. Als het ruimtelijk belang van een project groter is (meer openbare ligging, ingrijpend in relatie tot cultuurhistorische waarden, ontwerpen die meer discussie kunnen oproepen) wordt het plan ter advisering aan de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) voorgelegd. De vergaderingen van de CRK vinden iedere twee weken plaats.

Integraal

De CRK brengt integrale adviezen uit binnen het door de gemeente vastgesteld beleid. Er wordt een grote diversiteit aan plannen voorgelegd; elk advies is maatwerk. De samenstelling van de commissie kan worden aangepast al naar gelang de benodigde deskundigheid die voor de beoordeling gewenst is.

Onafhankelijk, oplossingsgericht en openbaar

De commissieleden vervullen onafhankelijke adviesrol. De technisch voorzitter is iemand met ervaring in het openbaar bestuur. Meestal heeft hij/zij als wethouder of burgemeester bestuurlijke ervaring opgedaan.

De adviezen zijn erop gericht om naast toetsing aan gemeentelijk beleid een bijdrage te leveren aan een succesvol plan met kwaliteit. Vanwege de korte beslistermijnen die de gemeente bij een omgevingsvergunning dient te hanteren, is MooiSticht een groot voorstander van vooroverleg met de initiatiefnemer. Voor de mogelijkheid tot het voeren van vooroverleg, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!